Category Archives: Informació

Càlcul de retencions sobre rendiments del treball a partir del 5 de juliol de 2018

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018, ha introduït modificacions significatives en relació amb el càlcul del percentatge de retenció i ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del 5 de juliol. La mateixa Llei de pressupostos, afegeix una…

Read More

Aprovada l’ampliació del permís de paternitat a cinc setmanes a partir del 5 de juliol de 2018

Al BOE del dia 4 de juliol s’ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l’Estat, que entre altres mesures laborals, s’amplien els permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes, del qual se’n podran beneficiar els pares amb fills que neixin des del dia 5 de juliol de 2018….

Read More

Nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

A partir del pròxim 25 de maig de 2018 entra en vigor el  nou Reglament general de protecció de dades (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, una norma que serà d’aplicació obligatòria…

Read More

Coeficients d’actualització aplicable als Valors Cadastrals per al 2018

  El passat dia 30 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 20/2017, de 29 de desembre, pel qual es prorroguen i aproven mesures tributàries i altre d’ordre social. El RDL en el seu primer article aprova els coeficients d’actualització dels valors cadastrals per al 2018, i…

Read More

Procés de Revisió Cadastral Barcelona y Terrassa

S’està duent a terme el procés de revisió cadastral a les ciutats de Barcelona i de Terrassa que entrarà en vigor l’1 de gener de 2018. El passat 26 de maig es va publicar l’edicte amb l’acord de la Ponència de Valors total dels béns immobles urbans del municipi de…

Read More

Renda i Patrimoni 2016

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s’inicia LA CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI de l’exercici 2016 (període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016). La declaració de l’IRPF es pot presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies…

Read More

Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

El dia 14 d’abril de 2016 va entrar en vigor el Reglament Europeu de Protecció de Dades aprovat pel Parlament Europeu. El nou Reglament millora per als ciutadans l’accessibilitat i el control de les seves dades personals, redueix tràmits per a les empreses i harmonitza la normativa europea per a…

Read More

REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS

El passat 28 de juliol de 2015 es va aprovar la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que corregeix altres lleis relatives a la infància (entre elles la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció del menor) i el 30 de…

Read More
Hem d'evauar les persones?

ES NECESSARI AVALUAR A LES PERSONES?

Cinco Días ens demana opinió sobre la gestió i avaluació de persones i la relació amb la retribució. Accedeixi a veure l’article mitjançant aquest enllaç, ¿Hay que evaluar a las personas?

Read More

GUIAS DINÁMICAS DE AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta las Guías dinámicas de Ayudas e Incentivos. Estas Guías recogen todas las ayudas e incentivos otorgados y convocados por la Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos. Puede consultarlas através de este…

Read More