Serveis per Empreses

Serveis per Empreses

Serveis d'assessoria per Empreses
Som especialistes a assessorar a les empreses en els àmbits fiscal, comptable i laboral.

Com a gestoria de l’empresa, ens ocupem de tots els aspectes relacionats amb les declaracions tributàries, comptabilitat, nòmina i contractació de treballadors.

Orientem a l’empresa des de les perspectives de la planificació fiscal, jurídic-mercantil, polítiques salarials i de contractació.

Informem puntualment i de forma individualitzada de les principals novetats legislatives que afecten a l’empresa, en tots els nostres àmbits d’especialització.

A través del portal client, mantenim la informació i els documents en format electrònic a la disposició de l’empresa, tots els dies de l’any.

Amb el portal treballador externalitzem totes les tasques de la relació legal entre empresa i treballador: lliurament de nòmina, certificats, etc.

Servei de consultoria de gestió empresarial

Consultoria de gestió empresarial

• Diagnòstic Empresarial
• Gestió de patrimoni empresarial i familiar
• Planificació estratègica
• Assessorament i suport financer. Pressupost, tresoreria, liquiditat
• Gestió de persones per competències
• Selecció de personal
• Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball
• Anàlisi de clima laboral
• Polítiques retributives i d’incentius
• Coaching per a directius i comandaments
• Formació: Seminaris i cursos
• Sistemes d’arxiu documental digitalitzat
• Portal web client
• Portal web treballador

Servei de comptabilitat per empreses

Comptabilitat

• Control de la comptabilitat i aplicació de la norma legal
• Legalització de llibres oficials Codi de Comerç
• Confecció dels comptes anuals Registre Mercantil
• Confecció de pressupostos anuals
• Comptabilitat analítica per àrees d’empresa
• Seguiment periòdic amb anàlisi de tendències i/o desviacions
• Auditories comptables

Servei d'assessorament Fiscal i Tributari per empreses

Fiscal-Tributari

• Impostos periòdics trimestrals: IVA, IRPF, IS, etc.
• Impost de Societats i Comptes Anuals
• Declaracions tributàries i censals
• Ajornaments i fraccionaments
• Comprovacions i inspeccions tributàries
• Anàlisi d’evolució de dades declarades
• Planificació i prevenció
• Control d’operacions vinculades

Serveis d'Immobiliària d'empresa

Inmobiliària d’empresa

• Disseny d’operacions immobiliàries
• Assessorament en compra venda i arrendament d’oficines, locals, naus industrials
• Assessorament en permutes, opcions de compra, drets de superfície
• Valoracions i taxacions immobiliàries
• Gestió i administració d’actius immobiliaris

Servei d'assessorament jurídic per empreses

Jurídic

• Acords socials: poders, administradors, domicili
• Contenciosos davant la jurisdicció social. Jutjat Social
• Compliment de la LOPD (protecció de dades) i LBC (blanqueig de capitals)
• Constitució de societats mercantils i civils
• Patents i marques
• Morositat. Reclamació legal de deutes
• Due diligence i assessorament en la transmissió d’empreses
• Fusió i adquisició d’empreses
• Dictàmens, conflictes societaris.
• Contractació: negociació i redacció de tot tipus de contractes civils i mercantils
• Procediments concursals i d’execució
• Arbitratge i resolució de conflictes en matèria civil i mercantil
• Legalització activitats davant organismes públics
• Fundacions i entitats sense ànim de lucre

Serveis d'assessorament laboral per empreses

Laboral

• Confecció de la nòmina mensual, pagues extraordinàries, bonus, diferències de conveni, altres.
• Contractes de treball
• Altes, baixes i variacions de dades de treballadors a efectes laborals i de Seguretat Social.
• Enviament de fitxers de cotització a la Seguretat Social
• Gestió de les retencions per IRPF dels treballadors
• Resum de costos laborals per àrees d’empresa
• Actualització de convenis col·lectius de treball.
• Tramitació de baixes per malaltia o accident
• Prevenció de riscos laborals
• Assistència a l’empresa davant el CMAC
• Inspeccions de treball i Seguretat Social
• Expedients de regulació d’ocupació. EROs
• Auditoria laboral
• Estrangeria. Autoritzacions de Treball i de Residència.
• Portal web treballador

Serveis d'assegurances per empreses

Assegurances

• Multirisc empresarial
• Responsabilitat Civil
• Accidents convenis
• Incapacitat temporal / Accidents administradors i directius

Sol·licitar informació

 

Altres serveis

Inmobiliaria

Inmobiliaria

Veure més

Prestacions de la Seguretat Social

Prestacions de la Seguretat Social

Veure més

Testament, herència, successió

Testament, herència, successió

Veure més

Estrangeria

Estrangeria

Veure més

Gestoria

Gestoria

Veure més

Outsourcing

Outsourcing

Veure més

Portal del Client

Portal del Client

Accedir

Portal del Treballador

Portal del Treballador

Accedir

Share this